Mr. Ravi Sehgal

PRESIDENT

Mr. Sushil Kumar Dhanuka

HONORARY TREASURER

Mr. Arvind Sachdev

HONORARY SECRETARY

Mr. Manu Bhardwaj

EXECUTIVE DIRECTOR

MR. JAIMAL THAKRAL

EXECUTIVE DIRECTOR

Mr. AJIT MEHTA

EXECUTIVE DIRECTOR

Mr. Deepak Sajnani

EXECUTIVE DIRECTOR

Mr. Dipak Shahthanawuth

EXECUTIVE DIRECTOR

Mrs. Beena Hora

EXECUTIVE DIRECTOR

Mr. Dinesh Agaskar

EXECUTIVE DIRECTOR

Mr. Samir Yamdagni

EXECUTIVE DIRECTOR