Mr. S. S. Phool

President

2018-2019

Mr. Souvik Roy Chowdhury

Vice President

2018-2019

Mr. Harsh Vardhan Sethi

Honorary Secretary

2018-2019

Mr. Davinder Singh Saluja

Director

2018-2019

Jaimal

Mr. Jaimal Thakral

Honorary Treasurer

2018-2019

Mr. Ravi Sehgal

Director

2018-2019

Mr. Raju B. Manwani

Director

2018-2019

Gurav

Mr. Gaurav Kejriwal

Director

2018-2019

Mr. Karan Singh

Director

2018-2019

Mr. Amit Lal Singh

Director

2018-2019

Mr. Ajit Mehta

Director

2018-2019